Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Właścicielem domeny i marki GALA home jest firma GALA TRANSPORT EUROPE Łukasz Gałach, REGON: 320071601, NIP: 4990479600.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest GALA T.E. Łukasz Gałach, z siedzibą w Niekłonicach (76-024), przy ul. Jagodowej 8.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail kontakt@galahome.pl lub adres siedziby.

Możemy automatycznie pozyskiwać informacje z systemu Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, kiedy odwiedzasz naszą witrynę. Metody automatycznego pozyskiwania informacji obejmują ciasteczka (cookies). Poniżej przedstawiamy więcej informacji na temat ciasteczek.

Możemy pozyskiwać następujące informacje, które Ciebie dotyczą:

– adres protokołu internetowego (IP);

– data i czas korzystania z naszej witryny online lub technologii w restauracjach;

– nazwę i adres URL plików pobranych podczas korzystania z naszej witryny online;

– system operacyjny i rodzaj przeglądarki internetowej komputera lub urządzenia mobilnego;

– typ urządzenia mobilnego i jego ustawienia;

– identyfikator UDID lub numer identyfikacyjny MEID urządzenia mobilnego;

– numery seryjne urządzenia i komponentów;

– identyfikatory reklamy (przykładowo IDFA i IFA) lub podobne;

– aplikacja lub witryna odsyłająca, która Ciebie do nas doprowadziła; aktywności związane ze sposobem korzystania z naszych usług online, takie jak strony, które odwiedzasz w naszej witrynie.

Jak korzystamy z informacji, które zbieramy?

Zebrane informacje możemy wykorzystywać w poniższych sytuacjach.

  1. Gdy świadczymy nasze usługi i kontaktujemy się z Tobą, tj. odpowiadamy na Twoje żądania, realizujemy Twoje zamówienia; kontaktujemy się z Tobą w sprawie Twoich zamówień, zakupów, rozliczeń, próśb, pytań oraz uwag.
  2. Gdy prowadzimy działalność reklamową, udoskonalamy nasze usługi i realizujemy inne, wymienione poniżej, nasze prawnie uzasadnione interesy, tj. informujemy o naszych produktach i usługach, konkursach, ofertach, akcjach promocyjnych, które naszym zdaniem mogą Ciebie zainteresować; tworzymy nowe produkty i usługi, prowadzimy badania konsumenckie i operacyjne oraz oceniamy skuteczność naszej sprzedaży, marketingu oraz reklam; korzystamy z narzędzi analitycznych i profilujących w celu: dostosowania obsługi do Twoich potrzeb (personalizacji); dostosowania wyświetlanych treści (w tym reklam) do Twoich zainteresowań.

Dane kontaktowe

GALA T.E. Łukasz Gałach, 76-024 Niekłonice, ul. Jagodowa 8.

tel. 502400160, e-mail: kontakt@galahome.pl

Jakie masz prawa?

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niepełne, osoba której dane dotyczą ma prawo zażądać ich sprostowania. Dane sprostujemy lub uzupełnimy bez zbędnej zwłoki. Wystarczy przesłać wniosek na adres e-mail kontakt@galahome.pl wpisując w temacie „dane osobowe„.

Podobnie, jak my mamy swoje prawa i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych, również osoba, której dane dotyczą ma prawa, z których może skorzystać. Do praw tych należą:

1. Prawo do dostępu

Osoba, której dane dotyczą ma prawo zażądać bezpłatnej informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych – jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i przez jaki okres, gdzie pozyskujemy dane osobowe i komu je przekazujemy. W ramach prawa dostępu można również zażądać o przesłanie ustrukturyzowanego, nadającego się do odczytu maszynowego formatu przetwarzanych danych. Po weryfikacji tożsamości wygenerujemy kopię, wystarczy przesłać wniosek na adres e-mail domnagalowo@gmail.com.

2. Prawo do sprostowania

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niepełne, osoba której dane dotyczą ma prawo zażądać ich sprostowania. Dane sprostujemy lub uzupełnimy bez zbędnej zwłoki. Wystarczy przesłać wniosek na adres e-mail domnagalowo@gmail.com.

3. Prawo do usunięcia

W niektórych przypadkach można skorzystać z prawa do usunięcia przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe niezwłocznie usuniemy lub zanonimizujemy. Nie dotyczy to jednak danych osobowych, które są niezbędne do realizacji naszych obowiązków ustawowych i które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z przepisami prawa (np. realizacja złożonego zamówienia) lub w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów. Likwidacja danych osobowych nastąpi również w przypadku, gdy dane te nie będą już potrzebne do określonego celu lub jeżeli zapisanie danych osobowych będzie niedopuszczalne z innych przyczyn określonych w przepisach prawa. Wniosek o usunięcie danych osobowych można złożyć u Inspektora za pośrednictwem adresu e-mail domnagalowo@gmail.com.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W niektórych przypadkach można również skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą może zażądać, aby wskazane dane osobowe nie były przedmiotem dalszego przetwarzania, w ograniczonym czasie. Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych można złożyć do GALA T.E. za pośrednictwem adresu e-mail domnagalowo@gmail.com.

5. Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od nas wszelkie udostępnione dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez nią zgody. Dane osobowe przekażemy w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Chętnie wygenerujemy dane w takim formacie, wystarczy przesłać wniosek na adres e-mail domnagalowo@gmail.com.

6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Jeżeli chodzi o przetwarzanie dla celów marketingowych, dane osobowe przestaniemy przetwarzać niezwłocznie. W pozostałych przypadkach zrobimy to po ponownej analizie naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz praw i powodów przedstawionych przez użytkownika. Sprzeciw wobec przetwarzania można złożyć za pośrednictwem adresu e-mail domnagalowo@gmail.com.

7. Prawo wniesienia skargi

Skorzystanie z wskazanych powyżej praw i procedur nie ogranicza prawa wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru. Z prawa tego można skorzystać szczególnie w przypadku powstania domniemania, że dane osobowe przetwarzamy w sposób nieupoważniony lub niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Podmiotem rozpatrującym skargi klientów jest Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin.

Data wejścia w życie

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych wchodzą w życie z dniem 1. 6. 2023.